Google+

Vodohospodářské služby ČR

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel e-shopu hanna-cz.cz je společnost CENTRUM VODY s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY + REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prohlašujeme, že jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem č. 00052060/001

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM VODY s.r.o.

I. Základní ustanovení a vymezení pojmů

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti CENTRUM VODY s.r.o. (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost CENTRUM VODY s.r.o., IČ 24168696, DIČ CZ24168696, se sídlem Černého 428/4, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 262202 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.hanna-cz.cz v sekci „Kontakt“. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2. Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Podnikatel

Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem nebo spotřebitelem. Objednávat je možno elektronickou poštou, osobně a telefonicky. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky prostřednictvím elektronické zprávy na adresu info@hanna-cz.cz nebo info@centrumvody.cz . Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem ve formě potvrzení objednávky. Kupující dostane zboží za cenu dle ceníku platného v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a v potvrzení objednávky vystaveném prodávajícím.

2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je též odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem nebo spotřebitelem prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.hanna-cz.cz. K uzavírání kupních smluv na e-shopu podrobněji v čl. III. VOP.

3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti CENTRUM VODY s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Hanna Instruments nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

4. Pokud prodávající přijetí objednávky do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení nepotvrdí, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

III. Uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu

1. Na základě registrace kupujícího provedené na www.hanna-cz.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Veškerá prezentace zboží umístěná na www.hanna-cz.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na www. hanna-cz.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na www.hanna-cz.cz Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

13. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

14. Dokumenty doručeny v rámci předmětu plnění, zejména návody, zůstávají nadále duševním vlastnictvím prodávajícího a jejich zveřejnění nebo sdílení s třetí osobou musí být odsouhlaseny prodávajícím.

V. Předmět plnění a ceny

1. Množství, jakost a provedení (vlastnosti a charakter) předmětu plnění (dále jen „zboží“) jakož i jeho dodací podmínky (zvláštní místo a termín dodání) jsou určeny výlučně v písemném potvrzení

objednávky ze strany prodávajícího. Údaje o vlastnostech a charakteru zboží, které nejsou uvedeny v potvrzení objednávky prodávajícím, netvoří předmět smlouvy. Případné námitky k obsahu potvrzené objednávky musí kupující vznést neprodleně, ještě před započetím plnění ze strany prodávajícího.

2. Všechny ceny jsou smluvní. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, jsou pro dodávku zboží rozhodující ceny uvedené prodávajícím v ceníku platném v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu.

3. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Podmínky prodejní akce včetně platnosti může prodávající změnit zveřejněním informace na www.hanna-cz.cz bez povinnosti informovat o změně jiným způsobem. Pro nově registrované zákazníky poskytuje CENTRUM VODY s.r.o. na první objednávku zrealizovanou před internetový obchod jednorázovou slevu 0 Kč bez DPH. Sleva se v případě právnických osob vztahuje k IČO společnosti a uplatňuje se pouze u prvního nákupu právnické osoby nezávisle na počtu registrací. Změny podmínek prodejní akce se nevztahuje na objednávky doručené do data zveřejnění změny. Prodávající si vyhrazuje právo poskytovat množstevní a věrnostní slevy na základě konkrétních nabídek.

4. Kupní ceny zboží uvedené v potvrzení objednávky jsou v Kč bez DPH a dopravy (Ex Works). Instalace a zaškolení obsluhy není součástí ceny zboží.

5. Náklady na dopravu, které budou kupujícímu vyúčtovány spolu s kupní cenou zboží, jsou prodávajícím uvedeny v potvrzení objednávky. Pokud se obě strany nedomluví jinak, jsou náklady na dopravu účtovány dle sumy kupních cen zboží následovně:

Kupní cena 1 Kč až 99 999 Kč : náklady na dopravu 99 Kč bez DPH

Pro zásilky na Slovensko:

Kupní cena 1 € až 4000 € : náklady na dopravu 8 €

Ke všem uvedeným cenám bude připočtena DPH v aktuální výši.

6. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k neprodlenému vrácení zboží, pokud kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží o více než 4 týdny nebo pokud je důvodné podezření, že neuhrazené zboží se může stát předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Dočasné odebrání zboží se v tomto případě považuje uplatnění výhrady vlastnictví a ne odstoupení od kupní smlouvy. Pokud se kupující nebo prodávající stane předmětem rozhodnutí, exekuce, apod., které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazků vyplývajících z této kupní smlouvy, je dotyčná strana povinná neprodleně o této skutečnosti informovat druhou stranu a učinit úkony nezbytné k ochraně vlastnického práva druhé strany.

Vystavením objednávky kupující potvrzuje, že:

je obeznámen se zacházením s chemikáliemi a základy bezpečnosti práce při chemické analýze,

zboží bude využívat pouze pro legální účely,

souhlasí s doručením bezpečnostních listů v elektronické formě, a to na vyžádání.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy uzavřené spotřebitelem pomocí prostředku komunikace na dálku (e-shop):

1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží má být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6. Informaci o odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

CENTRUM VODY s.r.o.

Konšelská 1403/2

180 00 Praha 8

7. Pro odstoupení lze použít vzorový formulář podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

8. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s kopií faktury a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda trvá na vrácení kupní ceny nebo zda bude zaplacená částka čerpána pro další nákup.

9. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

1. V případě, že nejde o smlouvu uzavřenou spotřebitelem pomocí prostředku komunikace na dálku, uplatní se pro odstoupení od smlouvy ustanovení § 2001 – 2005 občanského zákoníku.

VII. Platební podmínky

1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

platba v hotovosti při nákupu,

platba předem bankovním převodem,

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující může navíc hradit tzv. doběrečné),

platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu ze strany prodávajícího).

 

2. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího odevzdáním zboží prodávajícím přepravci.

3. Pokud má kupující nedoplatky týkající se jakéhokoli smluvního závazku vůči prodávajícímu, bude požadována platba před odeslání zboží.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

1. Zboží může převzít pouze kupující nebo předem nahlášený zástupce kupujícího, který se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

2. Osobní odběr je po předchozí domluvě na pobočce společnosti CENTRUM VODY, Konšelská 1403/2, 180 00 Praha 8

Zasílání přepravní službou:

1. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou GLS.

2. Zboží je prodávajícím odesláno po kompletním vykrytí objednávky. Na základě písemného nebo telefonického vyjádření kupujícího lze objednávku rozdělit bez potřeby vystavení nového potvrzení. V případě rozdělení objednávky bude odesláno a fakturováno dostupné zboží včetně nákladů na dopravu.

3. Kupující je o termínu doručení zásilky informován prodávajícím nebo dopravcem. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Doporučené je i otevření balíků za přítomnosti dopravce. V případě neúplnosti nebo zjevného poškození zásilky nebo zboží je nezbytné sepsat s dopravcem reklamační protokol a informovat i prodávajícího. Pokud tak kupující neučiní, nenese prodávající odpovědnost za vady obalu ani obsahu zásilky.

4. Pokud je prodlení s dodáním zboží způsobeno jednáním prodávajícího, je kupující oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, pouze pokud je dodání v prodlení vůči termínu dodání uvedeného v potvrzení objednávky o nejméně 6 týdnů. Kupující je oprávněn převzetí objednaného zboží odmítnout, pouze pokud byla tato možnost sjednaná v kupní smlouvě nebo uvedená v potvrzení objednávky vystavené prodávajícím.

IX. Řešení sporů

1. Případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny obecné soudy České republiky.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

3. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou platné a účinné od 28. 4. 2016 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Každá změna bude zveřejněna na www.hanna-cz.cz. Na vyžádání bude kupujícímu zaslána aktuální verze VOP. Zasláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s aktuálním zněním všeobecných obchodních podmínek.

2. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti CENTRUM VODY s.r.o., který je nedílnou součástí těchto VOP, a příslušnými právními předpisy ČR.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování CENTRUM VODY s.r.o., Konšelská 1403/2, 180 00 Praha 8, adresa elektronické pošty info@centrumvody.cz, telefon +420773873434.

V Praze dne 1.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád společnosti CENTRUM VODY s.r.o.

I. Základní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího CENTRUM VODY s.r.o., IČ 24168696, DIČ CZ24168696, se sídlem Černého 428/4, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 262202 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

II. Záruka za jakost

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění je definovaná záručním listem, který vystavuje prodávající. Jako záruční list může sloužit také faktura. Délka lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění není definovaná v návodech k obsluze.

Záruční doba na přístroje je běžně 24 měsíců.

U elektrochemických sond, elektrod a přístrojů s pevně zabudovanou elektrodou bez možnosti výměny (testery) je běžná záruční doba 6 měsíců. U chemikálií a směsí chemikálií (reagenční sety, kalibrační a čistící roztoky) je záruční doba deklarována na obalu jako expirační doba. Prodávající se zavazuje, že tato expirační doba bude k datu doručení kupujícímu nejméně 6 měsíců. V případě doručení chemikálií s kratší expirační dobou bez předchozí domluvy má kupující nárok na bezplatnou výměnu neporušeného balení chemikálií nebo směsí chemikálií, pokud prodávajícího o této skutečnosti informuje do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. Expiraci je prodávající povinen vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této expirace dovolávat.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 

• věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

• věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

• věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Kupující podpisem dodacího listu potvrzuje kompletnost předmětu plnění.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@centrumvody.cz. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňuje u prodávajícího na adrese:

CENTRUM VODY s.r.o.

Konšelská 1403/2

180 00 Praha 8

Kupující smí zaslat zboží zpět pouze po písemné nebo telefonické domluvě s prodávajícím. Kupující je zodpovědný za řádné zabalení a dopravu zboží prodávajícímu. Zástupce kupujícího vyjadřuje svým podpisem nebo potvrzením elektronickou správou souhlas s popisem reklamace. Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále prodávající doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž prodávající doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován (reklamační protokol), a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

• mechanickým poškozením zboží,

• elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

• poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

• provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

• zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

• poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

• použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití

• údržby předmětu plnění jinou osobou než prodávajícím, nebo jím pověřenou osobou,

• nesprávného nebo nepřiměřeného používání zboží,

• nesprávné či nevhodné aplikace, jejíž podmínky nebyly prodávajícímu předem známy nebo na níž kupující trval.

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

4. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

V. Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či její smluvní partner odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 

 

VI. Závěrečná ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1.5.2018.

Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na http://www.hanna-cz.cz.

 NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Ochrana osobních údajů e-shopu hanna-cz.cz
 1. Společnost CENTRUM VODY s.r.o., se sídlem Černého 428/4, 182 00 Praha 8, IČ 24168696, zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 185032 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@centrumvody.cz

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky hanna-cz.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek
  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.